Three modern vases

6 Febbraio 2015

Three modern vases

Three modern vases on white background, rendering